CHRISTUS

I.
CHRISTUS
Iesu mundi Redemptoris cognomentum. Ab
Hebraeo vel Sytiaco Gap desc: Hebrew sic dictus, Ioh. c. 1. v. 42. Εὑρήκαμεν τὸν Μεςςίαν, ὅ ἐςτι μεθερμηνευόμενον, ὁ Χριςτὸς. Ubi Nounus,
Σύτγενε Μεςςίαν σοφὸν εὕρομεν, ὃς θεὸς ἀνὴθ
Χριςτὸς Ιοὐδαίοισιν ἀκούεται Ε῾λλάδι φωνῇ.
Latini vero a Iudaeorum ritibus, ac doctrina Christi alieni, nomen hoc non recte intellexêre, Dominumque nostrum ac Servatorem Chrestum, a Graeco Χρηςτὸς vocaverunt. Sueton. in Claudio, c. 25. Iudaeos, impulsore Chrestô, assidue tumultuantes Româ expulit. Inde etiam Chrestianos vocabant eos, qui Christo nomen suum dedêre. Tertull. adv. Gent. Sed et cum perperam Christianus pronuntiatur a vibus (nam nec nominis certa est notitia penes vos) de suavitate vel benignitate compositum est. Lactant. l. 4. c. 7. Sed exponenda huius nomins ratio est propter ignorantium errorem, qui eum immutatâ literâ Chrestum solent dicere. Quô errore, Iustinus Martyr sui temporis Christianos culpâ absolvit: Ε᾿πεὶ ὅσον γε ἐκ τȏυ κατηγορημένου ἡμῶν ὀνόματος χρηςτότατοι ὑπάρχωμεν, et rursum Χρηςτιανοὶ γὰρ εἶναι κατηγορούμεθα, τὸ δὲ Χρηςτὸν μισεῖςθαι οὐ δίκαιον. Haec ille, Apol. 2. Verumenimvero rectum nomen, uti diximus, est Christus, cuius etymon idem innuit Iustinus, Χριςτος μὲν παρὰ τὸ κεχρίςθαι. Ab unctione scil. sic dictus est. Τὸ τȏυ Χριςτοῦ ὄνομα πρῶτον Μωσέα τοῖς χριομένοις ἐπιθεῖναι, ait Euseb. Dem. Euang l. 4. c. 15. Et Lactant. l. 4. c. 7. Quoniam Graeti veteres χρίεςθαι dicebant ungi, quod nunc ἀλείφεςθαι, ob hanc rationem, nos eum Christum nuncupamus. Prima tamen huius vocis significatio satis comperta nondum videtur. Primus antiquorum, quem scio, qui hôc vocabulô usus est, fuit Aeschylus in Prometheo Vincto:
Οὐκ ἦν ἀλέξημ᾿ οὐδὲν, οὐδὲ βρώσιμον
Οὐ χριςτὸν, οὐδὲ πιςτὸν, ἀλλὰ φαρμάκων
Χρεία? κατεσκέλλετο. ---- ----
Ubi Scholiastes exponit, οὔτε δὲ δἰ ἐπιχρίσεως ἔξωθεν. Sic Schol. Aristoph. Τῶν φαρμάκων τὰ μέν ἐςτι καταπλαςτὰ, τὰ δὲ χριςτὰ, τὰ δὲ ποτά. Et sic τὸ χριςτὸν, idem erit quod τὸ ἔγχριςτον apud Theocritum, Idyll. 11.
Οὐδὲν ποττὸν ἔρωτα πεφύκει φάρμακον ἄλλο
Νικία, οὔτ᾿ ἔγχριςτον ῾ἐμὶν δοκεἶ οὔτ᾿ ἐπίπαςτον,
Η᾿ ` ταὶ Πιέριδες. ---- ----
Ubi Schol. Ι᾿ςτέον, ὅτι τῶ φαρμάκων τὰ μέν εἰσι χριςτὰ, ἤγουν ἅπερ χριόμεθα εἰς θεραπείαν, τὰ δὲ ποτὰ, ἅπερ πίνομεν, τὰ δὲ ἐπίπαςτα, ἅπερ ἐπιπάττομεν. Sic Euripides in Hippolyto,
Πότερα δὲ χριςτὸν, ἤ ποτὸν τὸ φάρμακον.
Quamvis autem prima significatio τȏυ Χριςτοῦ actum, vel materiam unctionis denotat apud Graecos, non autem personam, qui ungitur, tamen 72. Interpretes voce τȏυ χριςθέντος, ἢτȏυ κεχρισμένου utuntur. Unde Χριςτὸς, ὁ κεχρισμένος τῷ ἐλαίω. Nic. Lloydius. Hunc dulcissimum Servatorem nostrum Tiberius Imperator cognitâ Historiâ Resurrectionis eius, ex Epistola Pontii Pilati, Deum esse proclamandum censuit, ni Senatus obstitisset: sed qui indigebat suffragiis hominum, coaeternus Patri Deus? Euseb. l. 2. c. 2. Alexander quoque Severus, in larario suo, inter Divos Priocipes, et animas sanctiores, iuxta Abrahamum, Orpheum et Apollonium coluit, miserandâ potius quam ridendâ superstitione. Oros. l. 7. c. 11. etc. Imo et a Turcis pro Propheta habetur, sed qui Mahomete minor: contra Moysis effatum, Deuter. c. 18. v. 15. Solis Christianis, unde et ills nomen, salutaris CHRISTI huius notitia caelitus concessa est, quam in S. Scriptura scrurari indies unicas suas delitias iudicant. Vide Iesus Christus.
II.
CHRISTUS
Ordo militaris Lusitania, A. C. 1318. a Dionysio I. institutus, ad nobilitatem contra Mauros animandam. Pulla illis vestis cum cruce Patriarchali coccinea; Coniugii venia, ab Alexandro VI. data. Postmodum coronae inseperabiliter unitus est. Mariana, l. 15. Favin. theater. hon. Vasconcellos, etc.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Look at other dictionaries:

 • Christus — Christus …   Deutsch Wörterbuch

 • Christus — Darstellung in Sant Apollinare Nuovo, Ravenna, 6. Jahrhundert Jesus Christus (von griechisch Ἰησούς Χριστός Iēsous Christos, ɪɛːˈsoːs kʰrɪsˈtos, Jesus, der Gesalbte) war für …   Deutsch Wikipedia

 • CHRISTUS (P.) — CHRISTUS PETRUS (entre 1405 et 1410 1472/73) La vie de Petrus Christus est mal connue. Il est vraisemblablement né à Baerle (en Brabant Septentrional ou en Flandre Occidentale). Le fait qu’il reste absolument étranger au style gothique… …   Encyclopédie Universelle

 • Christus — may refer to: Christ CHRISTUS Health, a nonprofit company Christus (Liszt), an oratorio Christus (opera), by Anton Rubinstein Christus. Mysterium in a Prelude and Three Oratorios, by Felix Draeseke Petrus Christus (c. 1410s – c. 1475), Dutch… …   Wikipedia

 • Christus — (d. i. Gesalbter), der griechische, mit dem hebräischen Messias gleichbedeutende Bei u. Ehrenname Jesu, des Stifters der christlichen Religion. I. Die Geschichte seines Lebens u. Wirkens nach den historischen Büchern des N. T.: A) Abstammung u.… …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Christus — (grch., »der Gesalbte«), zuerst nur Beiname Jesu von Nazareth, weil dieser sich als der erwartete Messias (s.d.) bezeichnet hatte; bald aber mit dem Namen Jesus (s.d.) als Personenname verbunden. In der Malerei und Bildhauerkunst gehören Leben,… …   Kleines Konversations-Lexikon

 • Christus — Christus, s. Jesus Christus …   Damen Conversations Lexikon

 • Christus — Christus, griech. Übersetzung des hebräischen Messias (maschiach), der Gesalbte, daher der Ehren und Amtsname Jesu, der nach der Kirchenlehre vom Heiligen Geist zum König, Priester und Propheten gesalbt ist. Vgl. Christologie …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • Christus — Christus, S. Christ …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

 • Christus — Christus, der Gesalbte, Messias, als Mensch Jesus, Retter genannt, ist dogmatisch der vorweltliche, ewige, persönliche Gottessohn, die zweite Person in der göttlichen Dreieinigkeit, theilhaftig der ganzen Fülle des göttlichen Wesens. Als Logos… …   Herders Conversations-Lexikon

 • Christus — (Petrus) (v. 1420 v. 1473) peintre religieux et portraitiste flamand qui travailla à Bruges: Déposition de croix (Bruxelles), Portrait de jeune femme (Berlin) …   Encyclopédie Universelle

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.